یادتیم در سخن بزرگان

  • یادتیم و روش اجاریی آن در سخن بسیاری از بزرگان آمده و اشاره شده است.
  • به عنوان نمونه شیخ‌ الرئیس ابن‌سینا می‌گوید:
  • زائر با وجود مادی و روحی خویش به سوی مزور می‌رود تا از نفس او استمداد تحصیل خیر یا دفع زیانی کند.
  • مزور:درگذشته
  • نفس مزور نیز به جهت جدا شدن از عالم ماده و مشابهتش با عقول مجرد منشأ اثر فراوان خواهد بود.
  •   به همین دلیل رفتن زائر به سراغ مزور با جسم و جان، هم بهره‌های مادی می‌برد و هم فوائد روحی.
  • منبع: رسائل ابن‌سینا، ص 338 به نقل از جوادی، مرتضی، فلسفه زیارت و آیین آن.
  • براساس همین گفته ها و اسناد دیگر، میتوانید با اطمینان خاطر سفارشات خود را به یادتیم بسپارید.