یادتیم به نیابت از شما

  • یادتیم: در بسیاری از روایات و کتب به صراحت گفته شده که افراد می توانند جهت انجام امور خود وکیل اختیار کنند.
  • شکّى نیست که نیابت در زیارت یا اهداى ثواب چه براى انسان زنده و چه اموات و گذشتگان مستحب است و ثوابش به «منوب عنه» (کسى که زائر محترم به نیابت او زیارت مى کند) مى رسد و به یقین نائب هم از آن بهره مند مى گردد، و روایات متعدّدى بر آن دلالت دارد.( برگرفته از سایت مکارم )
  • وکیل یا نایب می تواند بسیاری از امور را با همان خواص برای موکل انجام دهد.
  • این موضوع شامل زیارت اهل قبور و سایر موارد مرتبط با آن نیز می شود.
  • لذا انجام امور گفته شده از نظر ارزشی و معنوی توسط یادتیم هیچگونه تفاوتی با انجام آن امور توسط خود فرد ندارد.